DANH MỤC LOẠI TIN

Căn cứ Nghị quyết số 326/NQ-HĐTV ngày 18/05/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam - Công ty TNHH MTV về việc tiếp tục thoái vốn Nhà nước của Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh phân bón Vinacafe; Công văn số 7404/UBCK-QLCB ngày 31/10/2017 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng công ty Cà phê Việt Nam và các đơn vi thành viên tại tại Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Phân bón Vinacafe. Tổng công ty Cà phê Việt Nam xin thông báo bán đấu giá cổ phần như sau

14/09/2018

Căn cứ Nghị quyết số 169A/NQ-HĐTV ngày 24/03/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam - Công ty TNHH MTV về việc chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cà phê Đà Lạt; Công văn số 7405/UBCK-QLCB ngày 31/10/2017 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cà phê Đà Lạt. Tổng công ty Cà phê Việt Nam xin thông báo bán đấu giá cổ phần như sau:

14/09/2018
1 - 2 - 3 -

Download : Công văn - Văn bản - Tài liệu

- Biểu Mẫu Công Tác Tiền Lương Năm 2017
- Biểu Mẫu XD SX Năm 2018
- PHIẾU KHẢO SÁT CPĐT KHỐI DOANH NGHIỆP 2017
- Báo Cáo Tài Chính Năm 2016 Của Công Ty Mẹ
- Đề Cương Đoàn Giám Sát 115 (Về Lương)
- Biểu Mẫu Quỹ Lương
- Văn Bản & Biểu Mẫu Giám Sát Tài Chính, Đánh Giá Hiệu Quả hoạt Động Và Công Khai Tài Chính Quy Định Theo TT 200/2015/TT-BCT
- Biểu Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2016 (TNHH)
- Biểu Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2016 (phụ thuộc)
- BIỂU MẪU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Quảng Cáo - Đối Tác

HInh 1 hinh 2 hinh 3 hinh 4 hinh 5 hinh 6 hinh 7 hinh 8