DANH MỤC LOẠI TIN

10/07/2017

23/11/2016

23/11/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE MIỀN BẮC trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội

20/01/2016

Tiếp đón Đại biểu, khách mời, cổ đông. Tuyên bố lý do Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

20/01/2016

Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác .Số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã qua đảm nhiệm

20/01/2016

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần được ứng cử hoặc đề cử

20/01/2016

Đề cử này được sử dụng gộp với các đề cử khác nếu cùng đề cử một trong các cá nhân trên.

20/01/2016

Căn cứ Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafe Miền Bắc, tôi xin được ứng cử

20/01/2016

Người được ủy quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất

20/01/2016

Theo Thông báo của Công ty Cổ phần Vinacafe Miền Bắc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập

20/01/2016
1 -

Download : Công văn - Văn bản - Tài liệu

- Biểu Mẫu Công Tác Tiền Lương Năm 2017
- Biểu Mẫu XD SX Năm 2018
- PHIẾU KHẢO SÁT CPĐT KHỐI DOANH NGHIỆP 2017
- Báo Cáo Tài Chính Năm 2016 Của Công Ty Mẹ
- Đề Cương Đoàn Giám Sát 115 (Về Lương)
- Biểu Mẫu Quỹ Lương
- Văn Bản & Biểu Mẫu Giám Sát Tài Chính, Đánh Giá Hiệu Quả hoạt Động Và Công Khai Tài Chính Quy Định Theo TT 200/2015/TT-BCT
- Biểu Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2016 (TNHH)
- Biểu Mẫu Báo Cáo Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2016 (phụ thuộc)
- BIỂU MẪU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Quảng Cáo - Đối Tác

HInh 1 hinh 2 hinh 3 hinh 4 hinh 5 hinh 6 hinh 7 hinh 8