Thị Trường Giá Thay đổi
London 1.675 – 1
NewYork 116.245 + 0.2
DakLak 36.200 VND 0 VND
KonTum – Dak Ha 35.900 VND 0 VND
GiaLai 36.100 VND 0 VND