Thị Trường Giá Thay đổi
London 1.420 USD/T +12
NewYork 122,35 cent +0,65
FOB 1.450 Trừ lùi: +30
DakLak 31.500 VND + 200 VND
GiaLai 30.900 VND + 200 VND