Thị Trường Giá Thay đổi
London 1.699 + 1
NewYork 112.9 – 1
DakLak 36.200 VND
KonTum – Dak Ha 35.900 VND
GiaLai 36.100 VND