Thị Trường Giá Thay đổi
London 1.632  – 14
NewYork 116.65 + 0.35
DakLak 35.500 VND – 200 VND
KonTum – Dak Ha 35.200 VND – 200 VND
GiaLai 35.400 VND – 200 VN