Thị Trường Giá Thay đổi
London 1.482 USD/T + 23
NewYork 134,3 cents + 1,75
DakLak 32.900 VND + 900 VND
KonTum – Dak Ha 32.100 VND + 500 VND
GiaLai 32.300 VND + 500 VND