London 2,629 USD/tấn
NewYork 189.20 USD cent/lb
Đắk Lắk 61.100 VND
Lâm Đồng 60.700 VND
Gia Lai 61.000 VND