Thị Trường Giá Thay đổi
London 1.515 USD/T +1
NewYork 131,1 cents -3,55
DakLak 33.200 VND 0
KonTum – Dak Ha 32.800 VND 0
GiaLai 33.000 VND 0