London 2,444 (+62) USD/tấn
NewYork 193.45 (+2) USD cent/lb
Đắk Lắk 51.700 (+700) VND
Lâm Đồng 51.200 (+700) VND
Gia Lai 51.600 (+700) VND