London 2,465 (+23) USD/tấn
NewYork 191.45 (-2.45) USD cent/lb
Đắk Lắk 51.000 (+100) VND
Lâm Đồng 50.500 (+100) VND
Gia Lai 50.900 (+100) VND