London 2,573 USD/tấn
NewYork 188.00 USD cent/lb
Đắk Lắk 61.000 VND
Lâm Đồng 60.500 VND
Gia Lai 60.800 VND