Thị Trường Giá Thay đổi
London 1441 +23 (USD/T)
NewYork 118 1,5 Cent/T
FOB 1441 Trừ lùi:+15
DakLak 31100 +500 VND
GiaLai 30900 +500 VND