Thị Trường Giá Thay đổi
London 1.504 USD/T + 8
NewYork 127 cent/T -0,45
DakLak 33.200 VND + 200 VND
KonTum – Dak Ha 32.800 VND + 200 VND
GiaLai 33.000 VND + 200 VND