Tác giả: admin18

, Tuesday, Ngày 5-12-2023

Bảng Giá Cà Phê

London 2,604 USD/tấn
NewYork 168.15 USD cent/lb
Đắk Lắk 61.300 VND
Lâm Đồng 50.400 VND
Gia Lai 61.000 VND
 

Sản phẩm chất lượng

Hệ Thống Công Ty Thành Viên VINACAFE

Cơ Quan Văn Phòng Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam

Trung tâm XNK Vinacafe

Công ty TNHH MTV Cà phê EaTul

Công ty TNHH MTV Cà phê 721

Công ty TNHH MTV Cà phê 720

Công ty TNHH MTV Cà phê 52

Công ty TNHH MTV Cà phê 715A

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu

Công ty TNHH MTV Cà phê Chư Quynh

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Ktur

Download : Công văn - Văn bản - Tài liệu

CÁC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT TỰ TOÁN CHI PHÍ NĂM 2023 Công văn số 1099/KTNN-TTTH Báo cáo kết quả ước thực hiện kế hoạch năm 2022, xây dựng kế hoạch năm 2023 Biểu mẫu báo cáo lao động 30.6.2022 QĐ phê duyệt dự toán chi phí đầu tư cho 01 ha điều năm 2022 QĐ phê duyệt dự toán chi phí đầu tư cho 01 ha hồ tiêu năm 2022 QĐ phê duyệt dự toán chi phí đầu tư cho 01 ha ca cao 2022 QĐ phê duyệt dự toán chi phi cho 01 ha Cà phê chè năm 2022 QĐ phê duyệt dự toán chi phí đầu tư cho 01 ha Cà phê vối tái canh năm 2022 QĐ phê duyệt dự toán chi phí đầu tư cho 01 ha hồ tiêu năm 2021 QĐ phê duyệt dự toán chi phí đầu tư cho 01 ha cao su năm 2021 QĐ phê duyệt dự toán chi phí đầu tư cho 01 ha ca cao QĐ phê duyệt dự toán chi phí đầu tư cho 01 ha điều năm 2021 QĐ phê duyệt dự toán chi phí đầu tư cho 01 ha Cà phê vối tái canh năm 2021 QĐ phê duyệt dự toán chi phi cho 01 ha Cà phê chè năm 2021 Biểu mẫu kế hoạch xây dựng năm 2019 Biểu mẫu công tác tiền lương năm 2018 Biểu mẫu xây dựng sản xuất năm 2018 Phiếu khảo sát cpđt khối doanh nghiệp 2017 Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty mẹ Đề cương đoàn giám sát 115 (về lương) Biểu mẫu quỹ lương Văn bản & biểu mẫu giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính quy định theo TT 200/2015/TT-BCT Biểu mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 (TNHH) Biểu mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 (phụ thuộc) Biểu mẫu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Quảng Cáo - Đối Tác