Quyết định phê duyệt dự toán chi phí đầu tư cho 01 ha điều năm 2023 download tại đây.

Quyết định phê duyệt dự toán chi phí cho 01 ha Cà phê chè năm 2023 download tại đây.

Quyết định phê duyệt dự toán chi phí cho 01 ha Cà phê vối tái canh năm 2023 download tại đây.

Quyết định phê duyệt dự toán chi phí đầu tư cho 01 ha cao su năm 2023 download tại đây.