Quyết định phê duyệt dự toán chi phí cho 01 ha Cà phê chè năm 2021 download tại đây

Quyết định phê duyệt dự toán chi phí cho 01 ha Cà phê vối tái canh năm 2021 download tại đây

Quyết định phê duyệt dự toán chi phí đầu tư cho 01 ha điều năm 2021 download tại đây

Quyết định phê duyệt dự toán chi phí đầu tư cho 01 ha ca cao năm 2021 download tại đây

Quyết định phê duyệt dự toán chi phí đầu tư cho 01 ha cao su năm 2021 download tại đây

Quyết định phê duyệt dự toán chi phí đầu tư cho 01 ha hồ tiêu năm 2021 download tại đây