Công Ty Mẹ (Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam) download Biểu số 5; BCTC

4. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê EaKtur  download Biểu số 5; BCTC 

6. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Chư Quynh  download Biểu số 5; BCTC

7. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Ea Tiêu download BCTC1 ; BCTC 2Biểu số 5

10. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 716 download Biểu số 3; Biểu số 5; BCTC

11. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 720 download Biểu số 5; BCTC

12. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 721 download Biểu số 5; BCTC

13. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Đ’rao download Biểu số 5; BCTC

16. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 715B download Biểu số 5; BCTC

19.Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê IaBlan download Biểu số 5; BCTC

20. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Ia Grai download Biểu số 5;

25. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 734 download Biểu số 5; BCTC