Công ty mẹ (Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam) Biểu số 5BCTC