Công Ty Mẹ (Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam) download Biểu 3; Biểu 4; Báo cáo; BCTC

1. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Việt Đức download Biểu 2.; biểu 3; biểu 4; biểu 5; biểu 6BCTC

2. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Việt Thắng download Biểu 2; biểu 3 ; biểu 4; biểu 5; biểu 6BCTC

3. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Ea Sim download Biểu 2; Biểu 1; BCTC

4. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê EaKtur  download Biểu 2

5. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 52 download Biểu 2

6. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Chư Quynh  download Biểu 2; biểu 3; biểu 4; biểu 6 BCTC

7. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Ea Tiêu download BCTC  

8. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 49 download Biểu 3; biểu 5; biểu 6; BCTC

 

 

10. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 716 download Biểu 2; BCTC

11. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 720 download Biểu 2; biểu 3; biểu 4; biểu 6 BCTC

12. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 721 download Biểu 2; biểu 3; biểu 4; biểu 5; biểu 6BCTC

13. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Đ’rao download Biểu 2; BCTC

 

15. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 715A download Biểu 2; biểu 3; biểu 6; BCTC

16. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 715B download Biểu 2; biểu 3; biểu 5BCTC

17. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 715C download Biểu 2; BCTC

18. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Đăk Nông download Biểu 2; biểu 3; biểu 4; biểu 6BCTC

19.Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê IaBlan download Biểu 2; biểu 3; biểu 5; biểu 6BCTC

20. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Ia Grai download Biểu 2; biểu 3; biểu 5; biểu 6; BCTC

21.Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê IaCham download Biểu 2; biểu 3; biểu 5; biểu 6; BCTC

22. Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 731 download BCTC