Công ty mẹ (Tổng công ty Cà phê Việt Nam)

  1. Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin (biểu số 1 Phụ lục II)
  2. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 (biểu số 3 Phụ lục II)
  3. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 (biểu số 4 Phụ lục II)
  4. Báo cáo thực trang quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020 (biểu số 6 Phụ lục II)
  5. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Danh Sách Các Đơn Vị:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Việt Đức download BCTC; Biểu số 3 ; Biểu Số 4Biểu Số 5; Biểu Số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Ea Sim download BCTC; Biểu Số 3; Biểu số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê EaH’Nin download BCTC; Biểu số 3 ; Biểu Số 4Biểu Số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Chư Quynh download BCTCBiểu số 3 ; Biểu Số 4Biểu Số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Ea Tiêu download BCTC; Biểu Số 3; Biểu số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 49 download  Biểu Số 3; Biểu số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 52 download BCTC; Biểu Số 3; Biểu số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 716 download BCTCBiểu số 3 ; Biểu Số 4Biểu Số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 720 download BCTC;Biểu số 3 ; Biểu Số 4Biểu Số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 721 download BCTC; Biểu số 3 ; Biểu Số 4Biểu Số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Đ’rao download BCTC; Biểu số 3 ; Biểu Số 4Biểu Số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 715A download BCTC; Biểu số 3 ; Biểu Số 4Biểu Số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 715B download BCTC; Biểu số 3-4-6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 715C download BCTC; Biểu số 3 ; Biểu Số 4Biểu Số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Đăk Nông download BCTC; Biểu số 3 ; Biểu Số 4Biểu Số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Ia Grai download BCTC; Biểu số 3 ; Biểu Số 4Biểu Số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Ia Châm download BCTC; Biểu số 3 ; Biểu Số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 705 download BCTC; Biểu số 3 ; Biểu Số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 705 download Biểu số 3 ; Biểu Số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 731 download  Biểu số 3 ; Biểu Số 4Biểu Số 6

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 734 download BCTC; Biểu số 3 ; Biểu Số 4Biểu Số 6