Công ty mẹ (Tổng công ty Cà phê Việt Nam)

  1. Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin (biểu số 1 Phụ lục II)
  2. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 (biểu số 3 Phụ lục II)
  3. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 (biểu số 4 Phụ lục II)
  4. Báo cáo thực trang quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020 (biểu số 6 Phụ lục II)
  5. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán