Biểu mẫu kế hoạch xây dựng năm 2019

Biểu mẫu công tác tiền lương năm 2018

Biểu mẫu xây dựng sản xuất năm 2018

Phiếu khảo sát cpđt khối doanh nghiệp 2017

Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty mẹ

Đề cương đoàn giám sát 115 (về lương)

Biểu mẫu quỹ lương

Văn bản & biểu mẫu giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính quy định theo TT 200/2015/TT-BCT

Biểu mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 (TNHH)

Biểu mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 (phụ thuộc)

Biểu mẫu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017