London 2,556 USD/tấn
NewYork 178.65 USD cent/lb
Đắk Lắk 60.700 VND
Lâm Đồng 60.200 VND
Gia Lai 60.500 VND