London 2,407 USD/tấn
NewYork 148.65 USD cent/lb
Đắk Lắk 65.200 VND
Lâm Đồng 64.500 VND
Gia Lai 64.900 VND