London 2,570 USD/tấn
NewYork 157.55 USD cent/lb
Đắk Lắk 65.900 VND
Lâm Đồng 65.600 VND
Gia Lai 65.700 VND