London 2,430 USD/tấn
NewYork 152.00 USD cent/lb
Đắk Lắk 65.600 VND
Lâm Đồng 65.900 VND
Gia Lai 65.300 VND