London 2,439 USD/tấn
NewYork 182.85 USD cent/lb
Đắk Lắk 65.800 VND
Lâm Đồng 65.100 VND
Gia Lai 65.500 VND