London 2,495 USD/tấn
NewYork 154.00 USD cent/lb
Đắk Lắk 66.600 VND
Lâm Đồng 65.900 VND
Gia Lai 66.400 VND