London 2,556 USD/tấn
NewYork 159.15 USD cent/lb
Đắk Lắk 67.800 VND
Lâm Đồng 67.200 VND
Gia Lai 67.600 VND