London 2,511 USD/tấn
NewYork 186.80 USD cent/lb
Đắk Lắk 56.800 VND
Lâm Đồng 56.400 VND
Gia Lai 56.700 VND