London 2,421 USD/tấn
NewYork 158.05 USD cent/lb
Đắk Lắk 64.200 VND
Lâm Đồng 63.700 VND
Gia Lai 64.000 VND