London 2,540 USD/tấn
NewYork 186.65 USD cent/lb
Đắk Lắk 57.800 VND
Lâm Đồng 57.500 VND
Gia Lai 57.800 VND