London 2,605 USD/tấn
NewYork 193.05 USD cent/lb
Đắk Lắk 61.700 VND
Lâm Đồng 61.200 VND
Gia Lai 61.500 VND