London 2,497 USD/tấn
NewYork 163.95 USD cent/lb
Đắk Lắk 57.200 VND
Lâm Đồng 56.400 VND
Gia Lai 57.000 VND