London 2,654 USD/tấn
NewYork 165.85 USD cent/lb
Đắk Lắk 60.300 VND
Lâm Đồng 59.400 VND
Gia Lai 60.000 VND