London 2,573 USD/tấn
NewYork 150.05 USD cent/lb
Đắk Lắk 64.400 VND
Lâm Đồng 63.700 VND
Gia Lai 63.800 VND