London 2,604 USD/tấn
NewYork 168.15 USD cent/lb
Đắk Lắk 61.300 VND
Lâm Đồng 50.400 VND
Gia Lai 61.000 VND