London 2,553 USD/tấn
NewYork 182.70 USD cent/lb
Đắk Lắk 60.600 VND
Lâm Đồng 60.100 VND
Gia Lai 60.400 VND