London 2,406 USD/tấn
NewYork 154.30 USD cent/lb
Đắk Lắk 65.100 VND
Lâm Đồng 64.400 VND
Gia Lai 64.500 VND