London 2,562 USD/tấn
NewYork 177.10 USD cent/lb
Đắk Lắk 60.800 VND
Lâm Đồng 60.300 VND
Gia Lai 60.600 VND