London 2,483 USD/tấn
NewYork 151.90 USD cent/lb
Đắk Lắk 66.500 VND
Lâm Đồng 65.800 VND
Gia Lai 66.100 VND