Giá cà phê trong nước:

 

Cà phê nhân:

Công ty phát xô:                                33.000 – 33.100 đồng/kg cơ sở

33.200 – 33.300 đồng/kg về kho Daklak

Thị trường Daklak mua xô:             33.400 – 33.500 đồng/kg

Giao HCM / Long Thành G2:         33.400 – 33.600 đồng/kg

Trừ lùi:                                             

Giao HCM G1:                                 

 

 

Tỷ giá Vietcombank (USD/VND):

            Mua chuyển khoản: 22.940

            Bán: 23.140

 

 

 

 

 

Giá cà phê Robusta (ICE Futures Europe)

Đóng cửa

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất T4hấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/21 1459 -1 -0,07 8983 1477 1449 1459 1460 56521
09/21 1484 -2 -0,13 4270 1502 1475 1486 1486 29493
11/21 1502 -1 -0,07 1182 1518 1493 1501 1503 19941
01/22 1515 -2 -0,13 404 1531 1510 1514 1517 7119

Đơn vị tính: USD($)/ Tấn  | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

 

 

 

 

 

 

Giá cà phê Arabica (ICE Futures US)

Đóng cửa

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/21 145,75 +0,75 +0,52 14924 146,9 144,6 145,15 145 107765
09/21 147,75 +0,80 +0,54 5193 148,85 146,55 146,95 146,95 70585
12/21 150,4 +0,80 +0,53 2694 151,35 149,1 149,6 149,6 47079
03/22 152,65 +0,75 +0,49 1854 153,6 151,6 151,9 151,9 31655

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb