Giá cà phê trong nước: 

Cà phê nhân:

Công ty phát xô:                                36.300 – 36.400 đồng/kg cơ sở

36.500 – 36.600 đồng/kg về kho Daklak

Thị trường Daklak mua xô:             36.600 – 36.700 đồng/kg

Giao HCM / Long Thành G2:         36.800 – 36.900 đồng/kg

Trừ lùi:                                             

Giao HCM G1:                                  37.400 – 37.500 đồng/kg

 

Tỷ giá Vietcombank (USD/VND):

            Mua chuyển khoản: 22.910

            Bán: 23.110

Giá cà phê Robusta (ICE Futures Europe)

Đóng cửa

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất T4hấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/21 1721 +30 +1,77 9 1721 1683 1707 1691 183
09/21 1705 +30 +1,79 10243 1715 1655 1685 1675 61344
11/21 1712 +22 +1,30 5788 1718 1672 1693 1690 29061
01/22 1716 +19 +1,12 2046 1723 1680 1697 1697 12734

Đơn vị tính: USD($)/ Tấn  | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

  

Giá cà phê Arabica (ICE Futures US)

Đóng cửa

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/21 159,35 -0,35 -0,22 36 159,35 158,05 158,4 159,7 244
09/21 159,75 -0,45 -0,28 17607 162 157,7 162 160,2 131019
12/21 162,65 -0,45 -0,28 6507 164,4 160,6 164,35 163,1 65154
03/22 165,3 -0,40 -0,24 4286 167 163,35 166,8 165,7 37766

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb